אינדקס חברי איגוד
הצטרפו לאיגוד פנימי
לוח ארועים

השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח

מאת: אבי יריב

בהמשך לפעילות הוועדה ולמאמצי קידום החוק בכנסת, ייערך בתאריך 18 בנובמבר 2015, כנס בנושא הצעת החוק בו יוסברו עיקרי החוק, סטאטוס החקיקה ותינתן הזדמנות לשאלות ותשובות מפי הגורמים שניסחו את הצעת החוק.

 להלן עיקרי דוח הביניים של הועדה:
מדינת ישראל שמה לה למטרה לקדם את תעשיית ההיי-טק, מתוך הכרה כי תעשייה זו, על כל גווניה השונים, היא תעשיית העתיד ומנוע הצמיחה של המשק הישראלי.
במרוצת השנים הוקמו מספר ועדות שמטרתן היתה קידום תעשייה זו, תוך התייחסות למציאת פתרונות לשלבי ההתפתחות השונים של החברות, והגדלת הסיכוי שחברות אלה יתפתחו בישראל חלף מכירתן. כתוצאה מכך, המדינה סייעה ומסייעת להתפתחות תעשייה זו במגוון דרכים, ביניהן:
• פרויקטים שנועדו להכשיר כוח אדם מיומן.
• סיוע כספי הניתן על ידי המדען הראשי במשרד הכלכלה לחברות.
• התוכנית לעידוד השקעות של הגופים המוסדיים הישראליים בתעשייה עתירת הידע, במסגרתה ניתנה לגופים מוסדיים ישראליים המשקיעים בקרנות הון סיכון השתתפות של המדינה בסיכון הגלום בהשקעות אלו.
• "חוק האנג'לים" המקנה הטבות מס ליחידים המשקיעים בחברות הזנק.

ציטוט מדברי ההסבר להצעת חוק המדיניות הכלכלית:
"לחברות גדולות בתעשייה עתירת הידע יש חשיבות רבה למשק הישראלי היות שההשפעות החיצוניות החיוביות שלהן על תחומי משק אחרים ניכרות יותר לעומת החברות הקטנות. בין השפעות אלה ניתן למנות את הרחבת מעגל התעסוקה באופן המשתף קשת רחבה של עובדים בעלי רמות השכלה שונות, שימור חלק גדול יותר משרשרת הערך בישראל, תרומה לשיפור התחרותיות ולזליגה חיובית של עובדים ומנהלים לענפי תעשייה אחרים. כמו כן יש לציין את יציבותן היחסית של החברות הגדולות, אשר מובילה לתשואה גבוהה יותר למשק לאורך שנים".

הציפייה משוק ההון בישראל היא, בין היתר, לממן ולאפשר צמיחה של חברות וגם לשרת מטרות חברתיות )כגון מוביליות כלכלית-חברתית(.. תעשיית ההיי-טק הישראלית היא, ללא ספק, תעשייה שתורמת למובילות כלכלית וחברתית.
הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ הוקמה על- ידי פרופ' שמואל האוזר, יו"ר רשות ניירות ערך, וחברים בה נציגים של אגף שוק ההון, אגף החשב הכללי ואגף תקציבים באוצר, רשות המסים, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד המשפטים, הבורסה לניירות ערך בתל-אביב והרשות ניירות ערך.
הוועדה שמה לה למטרה לבחון את הסיבות לכך שחברות היי-טק אינן מבצעות הנפקות ראשונות לציבור באמצעות הבורסה. הוועדה בחנה אילו אמצעים ותמריצים נדרשים בכדי ליצור תשתית תומכת, כך שדרכן של חברות ההיי-טק לגיוס הון בבורסה, תהיה יעילה וכדאית יותר, והן תוכלנה להתפתח ולגדול בישראל.
הוועדה סבורה כי יישום מכלול ההמלצות המוצגות בדוח יתרום להפיכת הבורסה לחלופה משמעותית למימון חברות היי-טק ויגדיל את הסיכוי שחברות אלה יגדלו בישראל ולא יימכרו.

מימון ההמונים
מימון ההמונים ("Crowdfunding"), אשר הינו חלק מהמלצות הוועדה, הוא מודל לגיוס הון מהציבור הרחב באמצעות פלטפורמה אינטרנטית, כאשר הרעיון העומד בבסיסו הוא גיוס סכומים קטנים ממספר גדול של משקיעים. על-פי מודל זה היזם מפרסם בקשת מימון באתר אינטרנט ייעודי של Crowdfunding . הבקשה כוללת תיאור של ייעוד הכספים שיגויסו - המוצר שמבקשים לייצר, תוכנית עסקית ופרטים נוספים, וכן תיאור של התמורה לה יהיו זכאים המשקיעים במיזם.
השימוש במימון המונים החל בסוף שנות ה 90-כאמצעי לגיוס מימון למיזמי אמנות, וכיום הוא
מהווה כלי נפוץ לגיוס כספים לאמנים, פוליטיקאים, סיוע הומניטרי, הגנת סביבה ולאחרונה גם למימון עסקים קטנים וחברות הזנק. בשל מגבלות דיני ניירות ערך ברחבי העולם, עיקר גיוסי הכספים במסגרת גיוס המונים נעשה כתרומה של המשקיעים ללא ציפייה לתמורה כלשהי )למשל למטרות עזרה לפליטים או למסע בחירות) או כנגד תמורה שאינה כספית ושאינה מקנה זכות בעלות או השתתפות ברווחים )למשל קבלת כרטיס לסרט שההשקעה שימשה
למימון הפקתו או קבלת מוצר שההשקעה שימשה למימון פיתוחו). מובן שאם במסגרת מימון המונים יבקש יזם להציע לציבור משקיעים בישראל ניירות ערך בתמורה להשקעתם במיזם, הרי שהצעה זו תחויב בפרסום תשקיף והתאגיד המציע יחויב במכלול חובות הדיווח של תאגיד מדווח.

בשים לב לקשיי המימון המובנים של חברות ה- Seed בישראל, ולפתרון המימוני הגלום במודל ה- Crowdfunding מודל המתאים במיוחד לחברות מעין אלו, נכון וראוי לעצב פטור ייעודי מחובת פרסום תשקיף עבור CrowdfundingלחברותSeed , כאשר אחד מתנאיו המרכזיים יהיה שהוא יתאפשר רק לחברות שיקבלו אישור מהמדען הראשי במשרד הכלכלה, או אישור מגוף אחר, כפי שתמצא הרשות לנכון.

בנושא מימון המונים, עיקרי הצעת החוק והבהרות נוספות, הנכם מוזמנים להירשם לכנס שייערך בבורסה לני"ע בת"א, בתאריך 18 בנובמבר 2015. רישום בטלפון: 03-5198863/2

עבור לתוכן העמוד